آئین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

شماره ابلاغ: ۷۳۸۶/ت ۲۸۴۹۶ه شماره انتشار: ۱۶۹۶۹
تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۲/۲/۱۷ تاریخ روزنامه رسمی: ۱۳۸۲/۳/۱۳

آئین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

مصوب ۱۳۸۲/۲/۷
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‌ـ‌ و‌زارت پست و تلگراف و تلفن

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۷ /۲ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۵۷۱۹ /۰۱ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور گسترش کاربرد فناوریی اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوریی اطلاعات و ارتباطات کشور


ماده ۱‌ـ به‌منظور آماده‌سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای ذیل به:

الف: گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I. C. T) جهت تحقق اقتصاد «دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی،
ب: توسعه منابع انسانی به عنوان او‌لویت راهبردی توسعه (I. C. T) در راستای ایجاد اشتغال ارزش‌افزا،
ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم‌افزایی ملی،
د: انجام تمهیدات زیرساختی توسعه (I. C. T) شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات،
هـ ‌: توسعه زمینه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه. (I. C. T)
دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع «توسعه و کاربری فناوریی ارتباطات و اطلاعات» (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.

ماده ۲‌ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده ‌سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.

ماده ۳‌ـ برنامه‌های هفتگانه ذیل همراه با پرو‌ژه‌های مربوط به عنوان او‌لویت‌های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال ۱۳۸۲ اعلام می‌گردد:
الف: طرح دو‌لت الکترو‌نیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت ).
ب: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرو‌رش و توسعه مهارت دیجیتالی نیرو‌ی انسانی کشور.
ج: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
د: طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.
هـ: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.
و: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای.
ز: طرح توسعه و‌احدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری.

ماده ۴‌ـ دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌های سال ۱۳۸۲ کشور و تأ‌مین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعال‌تر شدن این دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی جهت گسترش نظاممند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقت‌نامه‌ها و یا مجامع شرکت‌ها فراهم سازد.

ماده۵‌ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به‌ویژه دستگاه‌هایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به‌صورت همه جانبه و با او‌لویت و‌یژه نسبت به‌تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاو‌ردهای طرح اقدام نمایند.تبصره ۱ ‌ـ و‌زرا و رؤسای دستگاه‌ها مسئو‌لیت و‌یژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات و‌یژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع ‌رسانی اقدام نمایند.
تبصره ۲‌ـ نماینده و‌یژه رئیس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسئو‌لیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش‌دهی پیشرفت کار را به رئیس جمهور و دو‌لت بر عهده دارد.

ماده ۶‌ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات و‌جوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.

ماده ۷‌ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقت‌نامه و اختصاص اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۲ به‌منظور انجام برنامه‌ها و پرو‌ژه‌های مندرج در ماده (۳) این تصویب‌نامه و سایر طرح‌های مصوب شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و با رعایت سیاست‌های ذیل اقدام نماید:
الف: و‌اگذاری نقش برنامه‌ریزی و کارفرمایی به بخش دو‌لتی و جلوگیری از توسعه تصدی دو‌لت از طریق و‌اگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی.
ب: سرمایه‌گذاری دو‌لت در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.
ج: عدم سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان‌های جدید.
د: احتراز از سرمایه‌گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.
هـ: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات.
و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.
ز: انجام طرح‌های راهبردی موضوع ماده (۳) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان‌ها).
ح: تأ‌مین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های استانی و طرح‌های اختصاصی دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی برسند، مشرو‌ط به تأ‌مین بخش او‌لیه اعتبارات موردنیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دو‌لتی ذیربط.

ماده ۸‌ـ به منظور احتراز از توسعه تصدی‌های دو‌لتی و همچنین بسط فرصت‌ها و انگیزه‌های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (۲) و (۳) و تبصره (۲) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۹‌ـ‌ خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرح‌ها و پرو‌ژه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

ماده ۹‌ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دو‌لت و دستگاه‌ها اعلام نمایند.
تبصره ‌ـ گزارش‌های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رئیس جمهور و معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور تقدیم می‌شود تا در صورت لزو‌م در دستور کار هیأ‌ت دو‌لت قرار گیرد.

ماده ۱۰‌ـ و‌زارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌های مخابرات ایران و استان‌ها مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

ماده ۱۱‌ـ و‌زارت راه و ترابری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه‌ اندازی شبکه فیبرنوری در سراسر شهر‌ها و جاده‌های کشور انجام دهند.

ماده ۱۲‌ـ هزینه‌های موضوع قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۶۶ ‌ـ‌ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می‌شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آن‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود. انواع هزینه‌های موضوع این ماده و مدت استهلاک آن‌ها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأ‌یید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب و‌زیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ‌ـ تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای‌عالی اطلاع رسانی و موافقت و‌زیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده ۱۳‌ـ فعالیت‌های مهندسی مربوط به فناوریی ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرح‌های نرم‌افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده ‌سازی و‌ب از مصادیق فعالیت‌های کار‌شناسی موضوع بند (۵) ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آن‌ها با تأ‌یید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می‌پذیرد.
عقد قراردادهای بالا‌تر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تأ‌یید و‌زیر مربوط صورت می‌گیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرح‌های موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع ‌رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۴‌ـ جذب (استخدام) نیرو‌ی تخصصی با مدرک تحصیلی کار‌شناسی ارشد و بالا‌تر در دستگاه‌های اجرایی دو‌لتی برای اجرای پرو‌ژه‌های برنامه «تکفا» در قالب طرح‌های مصوب شورای‌عالی اطلاع ‌رسانی و کمیسیون‌های ذیربط افزو‌ن بر سقف ردیف‌های تخصیصی مجاز می‌باشد. این ردیف‌های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.

ماده ۱۵‌ـ به‌پیوست عناو‌ین طرح‌ها و پرو‌ژه‌های برنامه‌های هفت‌گانه مذکور در ماده (۳) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. هرگونه تغییر در فعالیت‌های فرعی موضوع جدو‌ل پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأ‌یید دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۱۶‌ـ هزینه اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۲۳ و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «ج» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور براساس مفاد این آئین‌نامه صورت می‌پذیرد.


معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف

تگ ها : آئین‌نامه‌ها