پیام ابراهیم فیروزی

شرکت ایده پرداز مسلما در مسیر بزرگی گام بر می دارد. باور دارم در صورتی که مدیریت این شرکت بتواند این باور را در تک تک کارکنان شرکت متبلور سازد، دسترسی به این مهم در کوتاه مدت میسر بوده و بعد از آن شرکت وارد فاز تثبیت خواهد شد. --- ابراهیم فیروزی (مدیر وبسایت تور بین المللی آذربایجان)

تگ ها : پیام ها