آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

(به همراه اصلاحیه ۲۳/۱۲/۱۳۷۹)

فصل اول - مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر:


ماده اول

ثبت اثر طبق درخواستنامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست کننده ثبت اثر گذارده می‌شود به عمل می‌آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضاءشده و حاوی نکات زیر باشد:
الف - نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وشماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصی که به اعتبار قانون فوق‌الذکر قائم مقام پدیدآورنده اصلی اثر است و هرگاه درخواست کننده شخص حقوقی باشد نام و شماره ثبت و اقامت‌گاه قانونی شخص حقوقی.
ب - در صورتی که درخواست‌نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود علاوه بر مشخصات موکل نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل.
پ - تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی که اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد.
ت - در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدید آوردندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقوق مادی ومعنوی به ترتیب مذکور در بند الف این ماده.
ث - در صورتی که ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت موردتقاضا و در مورد علامت یا نشانه ویژه توصیف کامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلی و کلیشه آن.
ج - تعیین نوع اثر و اعلام آنکه اثر مشمول کدامیک از انواع آثار مذکور در ماده ۲ قانون است.

 
فصل دوم - مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر:


ماده دوم

درخواست کننده ثبتاثر علاوه بر تنظیم درخواستنامه به شرح مندرج در فصل اول باید اطلاعات و مدارکی راکه به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می‌شود همراه درخواست نامه تسلیم نماید:
الف - در مورد کتاب و رساله وگزارش پژوهشی و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ادبی وهنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده دومقانون - دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر.
ب - در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون - دو نسخه از اثر به هر ترتیبی که برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است.
پ - در مورد اثر موسیقی موضوع بند ۴ ماده دوم قانون دو نسخه اصلی یا فتوکپی یا خطی از نت اثر در صورتی که نت داشته باشد به انضمام گفتار آن اگر باشد به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.
ت - در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته و خط‌های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی موضوع بند ۵ ماده دوم قانون:
۱ - دو نسخه عکس رنگی از اصل اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از ۲۴ ×۱۸ سانتی‌متر تجاوز نکند.
۲ - تعیین آنکه اثر منطبق با کدام یک از آثار مذکور در بند ۵ ماده دوم قانون است.
۳ - شرح و توصیف کافی برای شناسایی و تشخیص اثر.
ث - در مورد پیکره (مجسمه) موضوع بند۶ ماده دوم قانون دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد ۲۴ × ۱۸ سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره به کار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن.
ج - در مورد اثر معماری موضوع بند ۷ ماده دوم قانون - دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه‌های تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات آن و جزییات اثر منحصرا در مواردی که ثبت آن مورد تقاضا است با شرح و توصیف کامل تا حدی که شناسایی اثر در کلیات و جزییات مورد نظر درخواست کننده ممکن باشد در صورتی که درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزیینات آن باشد باید روی نقشه‌های اصلی به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات طرح آن باید رنگی باشد.
چ - در مورد اثر عکاسی موضوع بند ۸ ماده دوم قانون، دو نمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از ۲۴ × ۱۸ سانتی‌متر تجاوز نکند.
ح - در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند ۹ ماده دوم قانون، دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر به اندازه ۲۴ × ۱۸ سانتی‌متر.
خ - در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد موضوع بندهای ۱۰ و ۱۱ ماده دو مقانون، نظر به اینکه اثر پس از پدید آمدن به صورت یکی از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبی از آن‌ها خواهد بود درخواست کننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطلاعات و مدارک خاص‌‌ همان نوع یا انواع را تسلیم کند.
د - در مورد آثار سینمایی یک نسخه کامل از اثر با ذکر نام و مشخصات.
تبصره - در کلیه مواد مذکور در فصل اول و این فصل در صورتی که متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند می‌تواند در برگ جداگانه‌ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند.
ذ - در مورد نرم افزارهای چند رسانه‌ای دو نسخه کامل از نمونه نرم افزار تولید شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی‌های اثر.


فصل سوم - مرجع ثبت و اقدامات ثبتی:


ماده سوم

درخواست کننده اثر بایددرخواستنامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین نامه تنظیم و در مرکزبه وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستان‌ها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شدهاز طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند.
تبصره - درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه‌ای درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل‌های اول و دوم این آیین نامه به همراه دو نسخه کامل از نمونه مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی داده ورزی تحویل می‌دهد۰ ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را دریافت نماید۰ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی موظف است ظرف سه ماه از دریافت استعلام دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود رابه آن دبیرخانه اعلام نماید۰

ماده چهارم

مراجع دریافت درخواستنامه ثبت اثر کلیه درخواستنامه‌ها را به واحد امور مولفان ومصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود. واحد مزبور بهدرخواستنامه‌ها رسیده ظرف مدت ظرف سه ماه رسیدگی و اگر درخواستنامه مطابق مقررات فصلاول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلا به ثبت نرسیده باشد آن‌ها را در دفتر مخصوص ثبت اثر‌ها ثبت نموده و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نامدرخواست کننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ کند.
در صورتی که درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد موارد نقص یا ایراد کتبا با پست سفارشی به درخواست کننده ابلاغ و تا زمانی که درخواست کننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نکند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.

ماده پنجم

وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی از کلیه آثار ثبت شده در‌‌ همان ماهرا در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار روزانه تهران برایاطلاع عموم آگهی کند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواستکننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر وهمچنین ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.

ماده ششم

درخواست کننده می‌تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح تکمیل یا ابطال آن را بنماید. در این صورت وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد.

ماده هفتم

هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح، تکمیل، و یا ابطال آن به عهده درخواست کننده و ذینفع خواهد بود.

تگ ها : آئین‌نامه‌ها