آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (۴۸) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی

مصوب ۴/۵/۸۴

ماده‌ ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده (که از این پس سازمان نامیده می‌شوند) : اعم از هر موسسه‌، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه هایی از قبیل قیمت کالاو خدمات اعم از تولیدی و وارداتی‌، سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف‌، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.

ب) مصرف کننده‌: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به‌خرید کالاو خدمت اقدام می‌کند.

ج) تامین کننده‌: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری‌، صنفی یا حرفه‌ای‌ فعالیت می‌کند.

ماده‌ ۲ـ سازمان می تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش بینی شده در این آیین‌نامه‌، مبادرت به طرح‌شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار نماید:

الف) به تقاضای مصرف کننده متضرر

ب)  به تقاضای یک یا چند مصرف کننده در حالی که تعداد کثیری ‌از مصرف‌کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند

ج) اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی‌.

تبصره‌ ۱ـ منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تامین کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ـ متحمل آسیب یا خسارت شده است‌.

تبصره‌ ۲ـ هریک از اشخاص مذکور در بندهای (الف‌) و (ب‌) این ماده می‌باید همراه با تقاضانامه‌، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.

ماده‌ ۳ـ درخواست‌های مطرح شده از جانب مصرف‌ کنندگان توسط سازمان‌، ثبت شده و رسیدی مشتمل‌ بر نام متقاضی‌، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذیربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین‌ رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.

ماده‌ ۴ـ  سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند ودر صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست کننده ارایه کند. این مواعد با رضایت مصرف کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان‌داشته باشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده‌ ۵-‌‌ سازمان می تواند بر اساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه‌، تولید کننده‌، عرضه کننده و فروشنده یا مجموعه ای از آن‌ها باشد.

تگ ها : آئین‌نامه‌ها