پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مادرید راجع به‌ثبت بین‌المللی علائم

تصویب شده در مادرید به تاریخ ۶ تیر ۱۳۶۸ (۲۷ ژوئن۱۹۸۹)

ماده ۱- عضویت در اتحادیه مادرید
کشورهای عضو این پروتکل (که از این پس «کشورهای متعاهد» خوانده می‌شوند) حتی اگر عضو موافقت‌نامه مادرید راجع به-ثبت بین‌المللی علائم بازنگری شده در استکهلم در سال ۱۳۴۶ (۱۹۷۹) و اصلاح شده در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) (که از این پس «موافقت‌نامه مادرید (استکهلم)» خوانده می‌شود) نیستند و سازمان‌های مذکور در جزء ب بند ۱ ماده ۱۴ که عضو این پروتکل هستند (که از این پس «سازمان‌های متعاهد» خوانده می‌شوند) عضو‌‌ همان اتحادیه‌ای خواهند بود که کشورهای عضو موافقت-نامه مادرید (استکهلم) در آن عضویت دارند‌. هر گونه اشاره‌ای در این پروتکل به «طرف‌های متعاهد» به‌عنوان کشورهای متعاهد و سازمان‌های متعاهد تلقی خواهد شد.
ماده ۲- تضمین حمایت از طریق ثبت بین‌المللی
۱- در مواردی که تقاضانامه ثبت یک علامت به‌اداره یک طرف متعاهد تسلیم می‌شود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت می‌شود. شخصی که تقاضانامه (که از این پس «تقاضانامه اصلی» خوانده می‌شود) یا این ثبت (که از این پس «ثبت اصلی» خوانده می‌شود) به‌نام اوست می‌تواند با رعایت مقررات این پروتکل‌، از طریق ثبت آن علامت در دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس بهترتیب «ثبت بین المللی» ‌، «دفتر ثبت بین‌المللی»، «دفتر بین‌المللی» و «سازمان» خوانده می‌شوند) حمایت از علامت خود در قلمرو طرف‌های متعاهد را تضمین کند، مشروط بر اینکه:
یک - در مواردی که تقاضانامه اصلی به‌اداره یک کشور متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور‌، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به‌نام اوست تبعه یا مقیم آن کشور متعاهد یا دارای مقر واقعی و موثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد.
دو- در مواردی که تقاضانامه اصلی به‌اداره یک سازمان متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور /ف ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به‌نام اوست تبعه یک کشور عضو آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان متعاهد مقیم بوده یا دارای مقر واقعی و موثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد.
- ۲ تقاضانامه ثبت بین‌المللی (که از این پس «تقاضانامه بین‌المللی» خوانده می‌شود) از طریق اداره‌ای که تقاضانامه اصلی به آن تسلیم شده یا اداره مزبور‌، ثبت اصلی را انجام داده است، (که از این پس «اداره مبدأ» خوانده می‌شود) بر حسب مورد‌، به‌دفتر بین‌المللی تسلیم خواهد شد.
-۳هر گونه اشاره‌ای که در این پروتکل به‌یک «اداره» یا «اداره یک طرف متعاهد» به‌عنوان اشاره به‌اداره‌ای تعبیر خواهد شد که از جانب طرف متعاهد‌، مسئول ثبت علائم است و هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به‌علائم به عنوان اشاره به‌علائم تجارتی و علائم خدماتی تعبیر خواهد شد.
-۴ در این پروتکل هرگاه طرف متعاهد یک کشور باشد «قلمرو یک طرف متعاهد» به‌معنی قلمرو یک کشور است و در موردی که طرف متعاهد یک سازمان بین‌الدولی باشد به‌معنی قلمرویی است که معاهد تاسیس سازمان بین‌الدولی در آنجا اعمال می‌شود.
ماده ۳- تقاضانامه بین‌المللی
-۱ هر تقاضانامه بین‌المللی که طبق این پروتکل تسلیم شود در فرم تعیین شده در آئین‌نامه ارائه خواهد گردید. اداره مبدأ گواهی خواهد کرد که مشخصات موجود در تقاضانامه بین‌المللی منطبق با مشخصاتی است که در زمان گواهی‌، در تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی‌، حسب مورد‌، موجود است. علاوه بر این‌، اداره مزبور موارد زیر را درج خواهد کرد:
یک- در مورد تقاضانامه اصلی‌، تاریخ و شماره آن تقاضانامه.
دو- در مورد ثبت اصلی‌، تاریخ و شماره آن ثبت و نیز تاریخ و شماره تقاضانامه‌ای که ثبت اصلی از آن ناشی شده است اداره مبدأ همچنین تاریخ تقاضانامه بین‌المللی را ذکر خواهد کرد.
متقاضی باید کالا‌ها و خدماتی را که برای آن‌ها، حمایت علامت درخواست شده است و نیز در صورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه‌بندی موافقت‌نامه نیس راجع به‌طبقه‌بندی بین‌المللی کالا‌ها و خدمات به‌منظور ثبت علائم، قید کند. اگر متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند دفتر بین‌المللی، طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را با کمک اداره مبدأ کنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختلاف بین اداره مزبور و دفتر بین‌المللی، نظر دفتر بین المللی ارجحیت خواهد داشت.
۳- اگر متقاضی رنگ را به‌عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، از او خواسته خواهد شد که:
یک - ماتب را قید کرده و اطلاعیه‌ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگ‌های مورد درخواست مشخص شده است به تقاضانامه بین المللی خود منضم نماید.
دو- به‌تقاضانامه بین‌المللی خود نسخه‌های رنگی علامت مذکور را ضمیمه کند که اطلاعیه‌هایی که از سوی دفتر بین‌المللی داده می‌شود پیوست خواهند شد. تعداد نسخه‌های مزبور در آئین‌نامه تعیین خواهد شد.
۴ - دفتر بین‌المللی بلافاصله علائمی را که طبق ماده ۲ ثبت آن‌ها تقاضا شده است، به‌ثبت خواهد رساند‌. ثبت بین‌المللی مزبور دارای‌‌ همان تاریخ دریافت تقاضانامه بین‌المللی در اداره مبدأ خواهد بود مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی طی دو ماه پس از این تاریخ تقاضانامه بین‌المللی را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه بین‌المللی ظرف مدت مزبور دریافت نشده باشد‌، ثبت بین‌المللی دارای تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ تقاضانامه بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده است. دفتر بین‌المللی بدون تاخیر، مراتب ثبت بین‌المللی را به‌اطلاع ادارت ذینفع خواهد رساند. علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی در نشریه‌ای ادواری که دفتر بین‌المللی منتشر می‌کند به‌چاپ خواهد رسید. چاپ علائم بر مبنای مشخصاتی خواهد بود که در تقاضانامه بین‌المللی درج می‌شود.
۵- به‌منظور مطلع کردن عموم از علائم ثبت شده در دفتر بین‌المللی، هر اداره طبق شرایط مقرر توسط مجمع که در ماده ۱۰ به‌ آن اشاره شده است (که از این پس «مجمع» خوانده می‌شود) تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش گفته را به‌طور رایگان و تعدادی را همراه با تخفیف از دفتر بین‌المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبور از نظر تمام طرف‌های متعاهد کافی تلقی خواهد شد و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را نمی‌توان از مالک ثبت بین‌المللی درخواست کرد.
ماده ۳ مکرر- اثر سرزمینی
حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی فقط به‌درخواست شخصی که تقاضانامه بین‌المللی را تسلیم می‌نماید یا شخصی که مالک ثبت بین-المللی است‌، به‌قلمرو هر طرف متعاهدی گسترش خواهد یافت. با وجود این، در مورد طرف متعاهدی که اداره آن، اداره مبدأ است چنین درخواستی قابل طرح نخواهد بود.
ماده ۳ ثالث- درخواست برای گسترش قلمرو حمایت
۱- در هر درخواستی برای گسترش حمایتی ماشی از ثبت بین‌المللی به قلمرو هر طرف متعاهد به‌طور خاص در تقاضانامه بین-المللی ذکر خواهد شد.
۲- هرگونه درخواستی برای گسترش قلمرو را همچنین می‌توان متعاقب ثبت بین‌المللی انجام داد‌. چنین درخواستی در فرم تعیین شده در آئین‌نامه ارائه خواهد شد‌. دفتر بین‌المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب را بدون تاخیر به‌اطلاع اداره یا ادارات ذیربط خواهد رساند‌. ثبت مزبور در نشریه ادواری که دفتر بین‌المللی منتشر می‌کند به‌چاپ خواهد رسید‌. این گسترش قلمرو از تاریخ ثبت آن در دفتر ثبت بین المللی نافذ خواهد بود‌، مدت اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین‌المللی مربوط به آن‌، خاتمه خواهد یافت.
ماده ۴- آثار ثبت بین‌المللی
۱-
الف- از تاریخ ثبت علامت یا ثبت انجام شده طبق مقررات مواد (۳) و (۳ثالث) حمایت از علامت در هر یک از طرف‌های متعاهد ذی‌مدخل به‌ه‌مان نحوی خواهد بود که در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره این طرف متعاهد وجود می‌داشت. اگر طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۵، هیچ گونه رد درخواستی به‌دفتر بین المللی اعلام نشده باشد یا اینکه رد درخواست طبق ماده مزبور‌، متعاقباً پس گرفته شده باشد، از تاریخ مذکور‌، حمایت از علامت در قلمرو طرف متعاهد به‌ه‌مان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور در اداره این طرف متعاهد وجود می‌داشت.
ب- ذکر طبقات کالا‌ها و خدمات مقرر در ماده ۳‌، تعهدی برای طرف‌های متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت‌، به-وجود نخواهد آورد.
۲ - هر ثبت بین‌المللی از حق تقدم مقرر در ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد بود‌، بدون اینکه نیازی به‌رعایت تشریفات مقرر در جزء (د) این ماده باشد.
ماده ۴ مکرر- جانشینی ثبت بین‌المللی به جای ثبت ملی یا منطقه‌ای
۱-هرگاه علامت موضوع ثبت ملی یا منطقه‌ای در اداره یک طرف متعاهد‌، موضوع ثبت بین‌المللی نیز قرار بگیرد و هر دو ثبت به‌نام شخص واحدی باشند‌، چنین تلقی می‌شود که ثبت بین‌المللی جانشین ثبت ملی یا منطقه‌ای شده است، بدون اینکه هیچگونه لطمه‌ای به‌حقوقی که به‌دلیل ثبت‌های مذکور کسب شده‌اند وارد شود‌، مشروط بر اینکه:
یک- حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی شامل طرف متعاهد مذکور طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ ثالث باشد.
دو- تمام کالا‌ها و خدمات مندرج در ثبت ملی یا منطقه‌ای‌، همچنین در ارتباط با طرف متعاهد مذکور در ثبت بین‌المللی درج شده باشند.
سه- این گسترش حمایت، از تاریخ ثبت ملی یا منطقه‌ای نافذ شود.
۲-به‌مجرد درخواست، اداره مذکور در بند ۱ ملزم خواهد بود که ثبت بین‌المللی را در دفا‌تر ثبتی خود قید کند.
ماده ۵- رد و بی‌اعتبار کردن آثار ثبت بین‌المللی
در ارتباط با برخی از طرف‌های متعاهد
۱-در مواردی که قوانین حاکم اجازه دهند‌، هر اداره طرف متعاهدی که توسط دفتر بین‌المللی از گسترش حمایت ناشی از ثبت بین-المللی به‌قلمرو این طرف متعاهد طبق بندهای ۱ یا ۲ ماده ۳ ثالث مطلق شده است، از این حق برخوردار خواهد بود که طی اطلاعیه‌ای مبنی بر رد حمایت اعلام کند که نمی‌توان حمایت مزبور را در قلمرو این طرف متعاهد به‌علامتی اعطاء کرد که مشمول گسترش مورد‌نظر است. رد حمایت مذکور فقط می‌تواند بر دلایلی مبتنی باشد که طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی‌، در مورد علامتی اعمال می‌شود که به‌طور مستقیم به‌اداره‌ای سپرده شده که رد مورد نظر را اعلام می‌کند. با وجود این نمی‌توان فقط به این دلیل که قوانین حاکم‌، ثبت را فقط در مورد تعداد محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالا‌ها یا خدمات اجازه می‌دهد‌، حمایت را کلاً یا حتی جزئاً رد کرد.
۲-    
الف- هر اداره‌ای که مایل به‌اعمال حق مذکور است باید مراتب رد را به‌دفتر بین‌المللی‌، همراه با توضیح کلیه دلائل رد‌، طی مدت مقرر در قانون حاکم بر آن اداره و با رعایت مفاد جزء‌های ب و ج‌، حداکثر تا قبل از انقضای یک سال از تاریخی که دفتر بین-المللی اطلاعیه گسترش اشاره شده در بند ۱ را برای آن اداره ارسال کرده است‌، اطلاع بدهد.
ب- علی رغم جزء الف‌، هر طرف متعاهد مذکور می‌تواند اعلام کند که برای ثبت‌های بین‌المللی انجام شده طبق این پروتکل‌، به-جای مهلت یکساله اشاره شده در جزء الف‌، هجده ماه در نظر گرفته می‌شود.
ج- در اعلامیه مزبور همچنین ممکن است تصریح شود که هرگاه رد حمایت ناشی از اعتراض به‌اعطای حمایت باشد‌، اداره طرف متعاهد مذکور می‌تواند رد مزبور را پس از انقضای مهلت هجده ماهه، برای دفتر بین‌المللی ارسال کند و این اداره در مورد هر ثبت بین‌المللی معین می‌تواند رد حمایت را پس از انقضای مهلت هجده ماهه‌، فقط به‌شرط رعایت مراتب زیر اطلاع دهد:
یک- اگر قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، به‌دفتر بین‌المللی اطلاع داده باشد که پس از انقضای مهلت هجده ماهه نیز امکان اعتراض وجود دارد.
دو- اگر اطلاعیه رد حمایت مبتنی بر اعتراضی باشد که ظرف حداکثر هفت ماه پس از آغاز مدت اعتراض، ابلاغ شده است، چنانچه مدت اعتراض قبل از مهلت هفت ماهه مذکور خاتمه یابد، اطلاعیه را باید ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت اعتراض ابلاغ گردد.
د- هر اعلامیه‌ای طبق جزء‌های ب یا ج را می‌توان در اسناد اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۴ صادر کرد و تاریخ نافذ شدن اعلامیه مزبور‌‌ همان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این پروتکل در مورد کشور یا سازمان بین‌الدولی صادر کننده اعلامیه خواهد بود. این اعلامیه را می‌توان بعداً نیز صادر نمود که در این صورت تاریخ نافذ شدن آن در مورد هر ثبت بین‌المللی که تاریخ آن‌‌ همان تاریخ نافذ شدن اعلامیه یا تاریخی بعد از آن باشد‌، سه ماه پس از وصول آن از سوی مدیر کل سازمان (که از این پس «مدیرکل» خوانده می‌شود) یا هر تاریخ بعدی مذکور در اعلامیه خواهد بود.
ه- به‌مجرد انقضای مدت ده سال از لازم الاجرا شدن این پروتکل‌، مجتمع عمومی عملکرد سیستم ایجاد شده در جزء‌های الف تا د را بررسی خواهد کرد. پس از آن می‌توان مفاد جزء‌های مزبور را با تصمیم مجمع عمومی که به اتفاق آراء گرفته می‌شود اصلاح کرد.
۳-دفتر بین‌المللی بدون تاخیر نسخه‌ای اطلاعیه رد حمایت را برای مالک ثبت بین‌المللی ارسال خواهد کرد. مالک مزبور از‌‌ همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که در صورت تسلیم علامت مزبور به به‌طور مستقیم به اداره‌ای که نظر رد خود را به‌اطلاع وی رسانده است وجود می‌داشت. در مواردی که دفتر بین‌المللی اطلاعاتی را طبق جزء یک جزء (ج) بند ۲ دریافت کرده باشد‌، بدون تاخیر‌، اطلاعات مذکور را برای مالک ثبت بین‌المللی ارسال خواهد کرد.
۴-دفتر بین‌المللی دلائل رد یک علامت را به‌اطلاع هر طرف ذینفعی که چنین درخواستی را به‌عمل آورده است، خواهد رساند.
۵-هر اداره‌ای که در خصوص یک ثبت بین‌المللی معین، مراتب رد موقت یا قطعی را طبق بندهای ۱ و ۲ به اطلاع دفتر بین-المللی نرسانده است در مورد آن ثبت بین‌المللی مزایای ناشی از حق مقرر در بند ۱ را از دست خواهد داد.
۶- مراجع ذیصلاح یک طرف متعاهد نمی‌توانند آثار یک ثبت بین‌المللی در قلمرو این طرف متعاهد را بی‌اعتبار کنند مگر اینکه قبلاً مراتب در زمان مناسب به‌اطلاع مالک این ثبت بین‌المللی برسد و به‌ او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به-دفتر بین‌المللی اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۵ مکرر- مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر علامت.
مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت‌، مانند نشان‌های نجابت خانوادگی‌، تمثال-‌ها، امتیازات افتخاری، القاب، اسامی تجاری، اسامی اشخاصی غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات طرف‌های متعاهد درخواست کنند از هرگونه تسجیل یا تصدیق‌، جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام می‌شوند، معاف خواهند بود.
ماده ۵ ثالث- رونوشت‌های مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی‌، جستجو برای موارد قابل پیش‌بینی، خلاصه‌هایی از دفتر ثبت بین‌المللی
۱-دفتر بین‌المللی به‌مجرد پرداخت وجهی که در‌ آئین‌نامه تعیین می‌شود رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی راجع به‌یک علامت مشخص را برای هر شخص درخواست کننده‌ای صادر خواهد کرد.
۲-‌دفتر بین‌المللی در صورت پرداخت هزینه‌، همچنین می‌تواند جستجوهائی را در بین علائمی که موضوع ثبت بین‌المللی هستند برای موارد قابل پیش‌بینی انجام دهد.
۳-خلاصه‌هایی از دفتر ثبت بین‌المللی که به‌منظور ارائه به‌یکی از طرف‌های متعاهد درخواست می‌شوند از هر گونه تسجیلی معاف خواهند بود.
ماده ۶- مدت اعتبار ثبت بین‌المللی‌، وابستگی و استقلال ثبت بین‌المللی
۱-‌ثبت علامت در دفتر بین‌المللی برای مدت ده سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده ۷ وجود دارد.
۲- به‌محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین‌المللی‌، مشروط به‌رعایت موارد زیر‌، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن‌، یا از ثبت اصلی، بسته به‌مورد، با رعایت مقررات آتی مستقل می‌گردد.
۳- اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین‌المللی‌، تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن‌، یا ثبت اصلی، حسب مورد پس گرفته شده‌، منقضی شده‌، صرف‌نظر شده یا مشمول یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ‌، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از کالا‌ها و خدمات مندرج در ثبت بین‌المللی قرار گرفته باشد‌، حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی‌، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، دیگر قابل استناد نخواهد بود. اگر در مواردی‌؛
یک- تقاضای تجدید نظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی.
دو- دعوائی که موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ، لغو یا ابطال ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است، یا
سه- اعتراض به تقاضانامه اصلی
پس از انقضاء دوره پنج ساله، منجر به‌یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ‌، لغو‌، ابطال یا حکم مبنی بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی، بسته به‌مورد‌، شده باشد به‌همین ترتیب عمل می‌شود‌، مشروط بر اینکه این تقاضای تجدید نظر‌، دعوا یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد. همچنین این موضوع ناظر بر مواردی است که اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله صرف‌نظر شود‌، مشروط بر اینکه در زمان پس گرفتن یا صرف‌نظر کردن‌، تقاضانامه یا ثبت مذکور موضوع رسیدگی‌های اشاره شده در جزء‌های (یک)، (دو) یا (سه) بوده و چنین رسیدگی‌هائی قبل از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد.
۴-اداره مبدأ آنگونه که در آئین‌نامه مشخص شده است‌، واقعیت‌ها و تصمیمات مربوط طبق بند ۳ را به‌اطلاع دفتر بین‌المللی خواهد رساند و دفتر بین‌المللی طبق آئین نامه مراتب را به‌طرف‌های ذینفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد کرد. اداره مبدأ در مواردی که عملی باشد از دفتر بین‌المللی خواهد خواست که حتی‌الامکان ثبت بین‌المللی را لغو و دفتر بین‌المللی طبق درخواست مزبور اقدام خواهد کرد.
ماده ۷- تجدید ثبت بین‌المللی
۱-هر ثبت بین‌المللی را می‌توان برای مدت ده سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار صرفاً از طریق پرداهت هزینه اصلی و با رعایت بند ۷ ماده ۸، از طریق پرداخت هزینه‌های تبعی و تکمیلی مقرر در بند ۲ ماده ۸ انجام می‌شود.
۲-‌تجدید ثبت نمی‌تواند هیچگونه تغییری درآخرین شکل ثبت بین‌المللی به‌وجود آورد.
۳- شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین‌المللی با ارسال یادداشتی غیر‌رسمی برای مالک ثبت بین المللی و در صورت وجود‌، نمایندهٔ او‌، تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.
۴- در صورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آئین‌نامه‌، اجازه استفاده از یک مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین‌المللی اعطاء خواهد شد.
ماده ۸- هزینه‌های تقاضانامه و ثبت بین‌المللی
۱- اداره مبدأ به‌صلاحدید خود می‌تواند هزینه‌ای را که متقاضیان ثبت بین‌المللی یا دارندگان ثبت بین‌المللی در خصوص تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی یا تجدید ثبت بین‌المللی پرداخت کند تعیین کرده و به‌نفع خود از آن‌ها وصول نماید.
۲- ثبت علامت در دفتر بین‌المللی موکول به‌پیش پرداخت هزینه‌های بین‌المللی خواهد بود که با رعایت مفاد جزء (الف) بند ۷ شامل موارد زیر خواهد بود:
یک- هزینه اصلی
دو- هزینه تبعی برای هر طبقه‌بندی بین‌المللی بیش از سه طبقه که کالا‌ها یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای می‌گیرند.
سه- هزینه تکمیلی برای هر درخواست گسترش حمایت طبق ماده ۳ ثالث.
۳- با وجود این‌، هزینه تبعی در جزء (دو) بند ۲ می‌تواند بدون وارد کردن هیچگونه خدشه‌ای به‌تاریخ ثبت بین المللی ظرف مدت تعیین شده در آئین‌نامه پرداخت گردد مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی تعداد طبقات کالا‌ها یا خدمات را به‌طور قطعی تعیین کرده یا مورد بررسی قرار داده باشد‌. اگر به‌محض انقضای دوره مذکور هزینه تبعی پرداخت نشده یا متقاضی فهرست کالا‌ها یا خدمات را به‌میزان مورد نظر کاهش نداده باشد چنین تلقی خواهد شد که از پیگیری تقاضانامه بین‌المللی انصراف حاصل شده است.
۴- دفتر بین‌المللی درآمدهای سالانه از محل وصولی‌های گوناگون ناشی از ثبت بین‌المللی‌، به‌استثنای وصولی‌های حاصل از هزینه‌های مذکور در جزء‌های دو و سه بند ۲ را پس از کسر مخارج و هزینه‌های ضروری برای اجرای این پروتکل‌، میان طرف‌های متعاهد به‌طور مساوی تقسیم خواهد کرد.
۵- مبالغ حاصل از هزینه‌های تبعی مقرر در جزء دو بند ۲ در پایان هر سال بین طرف‌های متعاهد ذینفع تقسیم خواهد شد. این تقسیم به‌نسبت تعداد علائمی خواهد بود که از طرف‌های مزبور برای حمایت از آن‌ها طی سال مورد نظر تقاضانامه داده شده است. در مورد طرف‌های متعاهدی که در آنجا بررسی صورت می‌گیرد تعداد فوق ضرب در عدد ثابتی می‌گردد که در آئین نامه تعیین خواهد شد.
۶- مبالغ حاصل از هزینه‌های تکمیلی مقرر در جزء سه بند ۲ طبق‌‌ همان قواعد پیش بینی شده در بند ۵ تقسیم خواهد شد.
۷-    
الف- هر طرف متعاهدی می‌تواند اعالم کند که در ارتباط با هر ثبت بین‌المللی که نامش طبق ماده ۳ ثالث در آن ثبت ذکر شده است و در ارتباط با تجدید اینگونه ثبت بین‌المللی‌، مایل است به‌جای سهم خود از درآمد حاصل از هزینه‌های تبعی و تکمیلی‌، مبلغی را دریافت کند (که ازاین پس «هزینه جداگانه خوانده می‌شود) که میزان آن در اعلامیه مزبور مشخص خواهد شد‌. در اعلامیه‌های بعدی قابل تغییر است‌، ولی این میزان نمی‌تواند بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف متعاهد مذکور حق دریافت آن را از مالک ثبت برای تجدید ده ساله ثبت علامت در دفتر ثبت آن اداره دارد. مبلغ ذخیره شده حاصل از این رویه بین‌المللی از مبلغ فوق‌الذکر کسر می‌شود. در مواردی که این هزینه جداگانه پرداخت می‌شود.
یک- هیچ‌گونه هزینه تبعی مذکور در جزء دو بند ۲ قابل پرداخت نخواهد بود‌، تنها به این شرط که اسامی طرف‌های متعاهدی که به‌موجب این جزء اعلامیه‌ای صادر کرده‌اند طبق ماده (۳ثالث) ذکر شده باشد.
دو- هیچ‌گونه هزینه تکمیلی مذکور در جزء سه بند ۲ در رابطه با هر طرف متعاهدی که اعلامیه‌ای را به‌موجب این جزء صادر کرده است‌، قابل پرداخت نخواهد بود.
ب- هر اعلامیه‌ای که طبق جزء الف صادر می‌شود می‌تواند در اسناد اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۴ درج گردد و تاریخ نافذ شدن اعلامیه مزبور‌‌ همان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این پروتکل در خصوص کشور یا سازمان بین‌الدولی صادر کننده اعلامیه مزبور سه ماه پس از وصول آن توسط مدیر‌کل، یا در هر تاریخ موخری که در اعلامیه ذکر شود، در مورد هر ثبت بین‌المللی که تاریخ آن‌‌ همان تاریخ نافذ شدن اعلامیه یا بعد از آن است، نافذ خواهد شد.
ماده ۹ – ثبت تغییر در مالکیت ثبت بین‌المللی
دفتر بین‌المللی به‌درخواست شخصی که ثبت بین‌المللی به نام او صورت گرفته یا به‌درخواست اداره ذینفع به اعتبار سمت آن یا به-درخواست یک شخص ذینفع‌، هرگونه تغییر در مالکیت ثبت را در مورد تمام یا برخی از طرف‌های متعاهد که در قلمرو آنها‌، ثبت مذکور نافذ است و در مورد تمام یا برخی از کالا‌ها و خدماتی که در فهرست ثبت ذکر شده‌اند‌، در دفتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد کرد‌، مشروط بر اینکه مالک جدید شخصی باشد که طبق بند ۱ ماده ۲‌، حق تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی را داشته باشد.
ماده ۹ مکرر- ثبت موضوعات خاص راجع به‌ثبت بین‌المللی
دفتر بین‌المللی در دفتر ثبت بین‌المللی موارد زیر را ثبت خواهد کرد:
یک- هر تغییر در نامه یا نشانی مالک ثبت بین‌المللی
دو- تعیین نماینده برای مالک ثبت بین‌المللی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگر دیگر راجع به‌نماینده مذکور
سه- هرگونه محدودیت در مورد کالا‌ها یا خدمات مندرج در ثبت بین‌المللی در ارتباط با تمامی یا برخی از طرف‌های متعاهد
چهار- هرگونه صرف ‌نظر کردن، لغو یا ابطال ثبت بین‌المللی در ارتباط با تمام یا برخی از طرف‌های متعاهد
پنج – هر‌گونه اطلاعات مربوط دیگری که در این آئین‌نامه تصریح شده و راجع به‌حقوق علامتی است که موضوع ثبت بین‌المللی قرار گرفته است.
ماده ۹ ثالث – هزینه‌های ثبت موارد خاص
هرگونه ثبتی طبق ماده ۹ یا ماده ۹ مکرر ممکن است مشمول پرداخت هزینه‌ای گردد.
ماده ۹ رابع- اداره مشترک برای چند کشور متعاهد
۱‌- ‌اگر چند کشور متعاهد توافق کنند که مقررات داخلی خود درباره علائم را یکسان نماینده، می‌توانند به‌اطلاع مدیرکل برسانند که:
یک- اداره مشترکی جانشین ادارات ملی هریک از آن‌ها خواهند شد و
دو- کل قلمرو‌های مربو ط به آن‌ها از نظر اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل از این ماده ذکر شده‌اند‌، و همچنین از نظر مقررات مواد (۹ خامس) و (۹خامس) و (۹ سادس) به‌عنوان یک کشور واحد تلقی خواهد شد.
۲- ‌اطلاعیه مذکور پس از سه ماه از تاریخی که مدیرکل آن را برای سایر طرف‌های متعاهد ارسال کرد نافذ خواهد بود.
ماده ۹ خامس- تبدیل ثبت بین‌المللی به تقاضانامه‌های ملی یا منطقه‌ای
در مواردی که ثبت بین‌المللی به‌درخواست اداره مبدأ طبق بند ۴ ماده ۶ برای تمام یا بخشی از کالا‌ها و خدمات مندرج در ثبت مذکور باطل می‌گردد‌، اگر شخصی که مالک ثبت بین‌المللی بوده است ‌، جهت ثبت‌‌ همان علامت تقاضانامه‌ای به‌ اداره هر یک از طرف‌های متعاهد که در قلمرو آن ثبت بین‌المللی اعتبار داشت تسلیم کند‌، تقاضای مزبور به‌نحوی تلقی خواهد شد که گوئی در تاریخ ثبت بین‌المللی طبق بند ۴ ماده ۳ یا در تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند ۲ ماده ۳ ثالث تسلیم شده است و اگر ثبت بین‌المللی دارای حق تقدم بوده باشد، ثبت اخیر از‌‌ همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود‌، مشروط بر اینکه‌؛
یک - تقاضانامه مزبور ظرف سه ماه پس از تاریخ ابطال ثبت بین‌المللی تسلیم شده باشد.
دو- کالا‌ها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالا‌ها و خدمات مشمول ثبت بین‌المللی در ارتباط با اطرف متعاهد مربوط باشند.
سه - در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم، از جمله شرایط راجع به‌پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشد.

 

ماده ۹ سادس- حمایت از موافقت‌نامه مادرید (استکهلم)
۱- در مواردی که در خصوص یک تقاضانامه بین‌المللی یا یک ثبت بین‌المللی معین‌، اداره مبدأ‌، اداره کشوری است که هم عضو این پروتکل و هم‌عضو موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) است، مقررات این پروتکل در قلمرو هیچ کشور دیگری که عضو این پروتکل و همچنین عضو موافقت‌نامه مادر (استکهلم) است، تاثیری نخواهد داشت.
۲- مجمع می‌تواند پس از انقضای ده سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این پروتکل ولی نه قبل از انقضای پنج سال از تاریخی که در آن اکثریت کشورهای طرف موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) عضو این پروتکل شده‌اند، با اکثریت سه چهارم آراء‌، مشمول بند ۱ فوق را لغو یا حوزه ان را محدود کند. تنها آن دسته از کشورهایی که هم در موافقت‌نامه مذکور و هم در این پروتکل عضویت دارند می‌توانند در رای‌گیری مجمع شرکت کنند.
ماده ۱۰- مجمع
۱-    
الف-
طرف‌های متعاهد در‌‌ همان مجمعی عضویت خواهند داشت که کشورهای متعاهد موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) عضو آن هستند.
ب- هر طرف متعاهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می‌تواند از یاری نمایندگان علی‌البدل‌، مشاورین و کار‌شناسان بهره‌مند شود.
ج- هزینه‌های هر هیأت نمایندگی به‌عهده طرف متعاهدی خواهد بود که آن را منصوب کرده است، مگر هزینه‌های مسافرت و مدد معاش تنها یک نماینده هر طرف متعاهد که از صندوق اتحادیه پرداخت خواهد شد.

۲- مجمع علاوه بر وظایفی که طبق موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) به‌عهده دارد. همچنین به‌امور زیر خواهد پرداخت:
یک- انجام کلیه امور راجع به‌اجرای این پروتکل.
دو- دادن دستورات به‌دفتر بین‌المللی راجع به‌تدارک فراهمایی‌های بازنگری این پروتکل، با توجه مقتضی به اظهار‌نظرهای آن دسته از کشورهای عضور اتحادیه که عضو این پروتکل نیستند.
سه- تصویب و اصلاح مقررات آیین‌نامه مربوط به‌اجرای این پروتکل.
چهار- انجام وظایف دیگری که طبق این پروتکل مقتضی باشد.
۳-    
الف- هر طرف متعاهدی دارای یک رای در مجمع خواهد بود. در اموری که صرفا به کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) مربوط می‌شود، طرف‌های متعاهدی که عضو موافقت‌نامه مزبور نیستند حق رای نخواهند داشت. از سوی دیگر در موضوعاتی که صرفا راجع به طرف‌های متعاهد است فقط طرف‌های اخیرالذکر حق رای خواهند داشت.
ب- نصف اعضای مجمع که دارای حق رای در موضوع مورد‌نظر باشند حد نصاب لازم برای رأی‌گیری در مورد ان موضوع خاص را تشکیل می‌دهند.
ج- قطع نظر از مقررات جزء بند ب اگر در هر جلسه مجمع‌، تعداد اعضای مجمع که حق رأی در موضوع مورد نظر دارند‌، کمتر از نصف ولی مساوی یا بیشتر از ثلث اعضای مجمع باشند که در آن موضوع مورد نظر دارای حق رای هستند‌، مجمع می‌-تواند به استثنای تصمیمات راجع به آئین کار خود در سایر موارد تصمیم‌گیری کند. کلیه تصمیمات مزبور تنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایطی که از این پس مقرر می‌شوند رعایت شده باشند. دفتر بین‌المللی تصمیمات مذکور را برای آن دسته از کشور‌های عضو مجمع که دارای حق رای در آن موضوع هستند ولی نمایندگان آن‌ها در جلسه حاضر نبوده‌اند ارسال خواهد کرد و از آن‌ها خواهد خواست که ظرف سه ماه از تاریخ ارسال‌، رای مثبت یا منفی یا ممتنع خود را کتباً اعلام کنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور تعداد اعضائی که به‌طریق فوق رای مثبت یا منفی یا ممتنع خود را اعلام داشته‌اند به‌تعدادی برسد که صرفاً دستیابی به‌حد نصاب در جلسه کمبود وجود داشته است‌، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود‌، مشروط بر اینکه در‌‌ همان زمان، اکثریت مورد نیاز هنوز هم با این تعداد حاصل باشد.
د- با رعایت مقررات جزء (ه) بند ۲ ماده ۵ و بند ۲ ماده (۹سادس)، ماده ۱۲ و بند ۲ ماده ۱۳‌، تصمیم‌گیری‌ها در مجمع بر اساس دو سوم آراء داده شده خواهد بود.
ه – آراء ممتنع به عنوان رأی محاسبه نخواهند شد.
و- یک نماینده معرف یک عضو مجمع بوده و تنها می‌تواند یک رأی به‌نام آن بدهد.
۴- ‌مجمع علاوه بر اجلاس‌های عادی و فوق‌العاده به‌نحو مقرر در موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) به‌درخواست یک چهارم اعضای مجمع که دارای حق رأی در مورد موضوعات پیشنهادی برای درج در دستور اجلاس هستند‌، به دعوت مدیر‌کل اجلاس فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. دستور کار اجلاس فوق‌العاده را مدیر‌کل تهیه خواهد کرد.
ماده ۱۱- دفتر بین‌المللی
۱-انجام ثبت بین‌المللی و وظایف مرتبط به آن‌، همچنین سایر تکالیف اداری‌، به‌موجب این پروتکل یا راجع به آن به‌عهده دفتر بین‌المللی خواهد بود.
۲-    
الف- دفتر بین‌المللی طبق دستورات مجمع‌، برگزاری فراهمائی‌های بازنگری این پروتکل را تدارک خواهد کرد.
ب- دفتر بین‌المللی می‌تواند درباره تدارک فراهمائی‌های بازنگری‌، با سازمان‌های بین‌الدولی و سازمان‌های بین المللی غیر‌دولتی مشورت کند.
ج- مدیرکل و اشخاصی که از سوی او تعیین می‌شوند بدون داشتن حق رای در مباحثات فراهمائی‌های مزبور شرکت خواهند کرد.
۳- ‌دفتر بین‌المللی سایر وظایف محوله در ارتباط با این پروتکل را انجام خواهد داد.
ماده ۱۲- امورمالی
تا آنجائی که به‌طرف‌های متعاهد مربوط می‌شود امور مالی اتحادیه تابع‌‌ همان مقررات مندرج در ماده ۱۲ موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) خواهد بود، مشروط بر اینکه هر گونه ارجاع به‌ماده ۸ موافقت‌نامه مزبور به‌عنوان ارجاع به ماده ۸ این پروتکل تلقی شود. به علاوه از لحاظ جزء ب بند ۶ ماده ۱۲ موافقت‌نامه مزبور‌، سازمان‌های متعاهد به‌شرط تصمیم به اتفاق آرای مغایر از سوی مجمع‌، در ردیف کشورهای دارای سهم الشرکه طبقه ۱ طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صتعتی تلقی خواهند شد.

ماده ۱۳- اصلاح بعضی از مواد پروتکل
۱- ‌پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و ماده حاضر می‌تواند به ابتکار هر طرف متعاهد یا مدیر کل باشد. مدیرکل پیشنهادهای مزبور را حداقل شش ماه قبل از بررسی آن‌ها در مجمع‌، برای طرف‌های متعاهد ارسال خواهد کرد.
۲- ‌اصلاحات مواد مذکور در بند ۱ فوق به‌تصویب مجمع خواهد رسید‌. این تصویب نیازمند رای سه چهارم آرای داده شده خواهد بود‌، مشروط بر اینکه هرگونه اصلاح ماده ۱۰ و بند حاضر بر مبنای چهار پنجم آرای داده شده باشد.
۳- ‌هرگونه اصلاح مواد مذکور در بند ۱ فوق، یک ماده پس از اینکه مدیرکل اطلاعیه‌های کتبی قبولی را که طبق روند‌های قانون اساسی کشورهای مربوط صادر می‌شوند از سوی سه چهارم کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی مزبور که در زمان تصویب اصلاحیه عضو مجمع و دارای حق رای نسبت به اصلاحیه بوده‌اند دریافت کرد، لازم‌الاجرا خواهد شد. هرگونه اصلاح این مواد که به‌نحو مزبور قبول شود، تمام کشور‌ها و سازمان‌های بین‌الدولی را که در زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه یا در تاریخ موخری‌، طرف متعاهد محسوب می‌شوند ملزم خواهد ساخت.
ماده ۱۴- عضویت در پروتکل‌، لازم‌الاجرا شدن
۱-
الف- هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می‌تواند به‌عضویت این پروتکل درآید.
ب- به‌علاوه‌، هر سازمان بین‌الدولی نیز می‌تواند در صورت رعایت شرایط زیر به‌عضویت این پروتکل درآید:
یک- حداقل یکی از کشورهای عضو آن سازمان‌، عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد.
دو- آن سازمان برای ثبت علائمی که دارای اثر قانونی در قلمرو سازمان مزبور هستند یک اداره منطقه‌ای داشته باشد‌، مشروط بر اینکه اداره مزبور مشمول اطلاعیه مندرج در ماده (۹رابع) نباشد.
۲- هر کشور یا سازمان اشاره شده در بند ۱ فوق می‌تواند این پروتکل را امضاء کند‌. کشور یا سازمان مزبور در صورت امضای این پروتکل می‌تواند سند تصویب‌، قبولی یا تایید این پروتکل را بسپارد یا اگر این پروتکل را امضاء نکرده است سند الحاق به این پروتکل را بسپارد.
۳ - اسناد اشاره شده در بند ۲ فوق به دبیر‌کل سپرده خواهند شد.
۴ -
الف- این پروتکل سه ماه پس از اینکه اسناد تصویب‌، قبولی، تایید یا الحاق سپرده شدند‌، لازم‌الاجرا خواهد گردید، مشروط بر اینکه حداقل یکی از اسناد مزبور را یک کشور عضو موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) و حداقل یکی دیگر از اسناد مزبور را کشوری که عضو موافقت‌نامه مادرید (استکهلم) نیست یا هریک از سازمان‌های اشاره شده در جزء ب بند ۱ سپرده باشد.
ب- در خصوص هر کشور یا سازمان دیگر اشاره شده در بند ۱ این پروتکل سه ماه پس از اینکه موضوع تصویب‌، قبولی‌، تایید یا الحاق آن کشور یا سازمان به‌مدیرکل اطلاع داده شد لازم‌الاجرا خواهد گردید.
۵ - هر کشور یا سازمان اشاره شده در بند ۱ فوق می‌تواند به‌هنگام سپرده اسناد تصویب‌، قبولی یا تایید یا الحاق خود به این پروتکل اعلام کند که حمایت ناشی از هر ثبت بین‌المللی را که طبق این پروتکل و قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل مزبور برای آن کشور انجام شده است را نمی‌توان به‌کشور مزبور تسریع داد.
ماده ۱۵- لغو
۱- ‌این پروتکل بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بود.
۲- ‌هر طرف متعاهدی می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل این پروتکل را لغو کند.
۳‌- ‌لغو، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل اعتبار قانونی خواهد یافت.
۴‌- ‌هیچ طرف متعاهدی حق لغو مذکور در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از تاریخی که پروتکل حاضر در مورد آن طرف متعاهد لازم‌الاجرا شده است‌، اعمال نخواهد کرد.
۵-
الف- در مواردی که علامت موضوع ثبت بین‌المللی‌، در تاریخ نافذ شدن لغو در کشور یا سازمان بین‌الدولی لغو کننده معتبر باشد‌، مالک آن ثبت می‌تواند جهت ثبت‌‌ همان علامت‌، تقاضانامه‌ای به اداره کشور یا سازمان بین الدولی لغو کننده تسلیم کند. تقاضانامه به‌نحوی تلقی خواهد شد که گوئی در تاریخ ثبت بین‌المللی طبق بند ۴ ماده ۳ یا در تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند ۲ ماده (۳ ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت بین المللی دارای حق تقدم باشد، ثبت اخیر از‌‌ همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود‌، مشروط بر اینکه:
یک- تقاضانامه مزبور ظرف مدت دو سال از تاریخ نافذ شدن لغو‌، تسلیم شده باشد.
دو- کالا‌ها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالا‌ها و خدمات مشمول ثبت بین‌المللی در ارتباط با کشور یا سازمان بین‌الدولی لغوکننده باشند.
سه- در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم‌، از جمله شرایط راجع به پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشد.
ب- مقررات جزء الف فوق همچنین در مورد علامتی اعمال خواهد شد که موضوع یک ثبت بین‌المللی نافذ در قلمرو طرف‌های متعاهد غیر از کشور یا سازمان بین‌الدولی لغو کننده در تاریخی باشد که لغو اعتبار قانونی می‌یابد و مالک آن به دلیل لغو، دیگر حق تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی طبق بند ۱ ماده ۲ را ندارد.
ماده ۱۶- امضاء‌، زبان‌ها، وظایف نگهدارنده سند
الف- این پروتکل در نسخه‌ای واحد به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی امضاء خواهد شد و پس از خاتمه دوره افتتاح آن برای امضاء در مادرید نزد مدیرکل سپرده خواهد شد. متون به هر سه زبان اعتبار یکسان خواهد داشت.
ب- مدیرکل متون رسمی این پروتکل را پس از مشاوره با حکومت‌ها و سازمان‌های ذینفع به زبان‌های عربی‌، چینی، آلمانی، ایتالیائی، ژاپنی، پرتغالی و روسی و به زبان‌های دیگری که ممکن است مجمع تعیین کند‌، تهیه خواهد کرد.
۲‌- این پروتکل تا تاریخ ۱۰ دی ۱۳۶۸ (۳۱ دسامبر ۱۹۸۹) در مادرید برای امضاء مفتوح خواهد ماند.
۳- ‌مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این پروتکل را که دولت اسپانیا تصدیق کرده است برای تمام دولت‌ها و سازمان‌های بین-الدولی که به عضویت این پروتکل در می‌آیند ارسال خواهد کرد.
۴- ‌مدیرکل این پروتکل را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به‌ثبت خواهد رساند.
۵- ‌مدیرکل مراتب امضاء‌، سپردن اسناد تصویب‌، قبولی تایید یا الحاق‌، لازم‌الاجرا شدن این پروتکل و اصلاحات آن‌، هر اطلاعیه لغو و هر اعلامیه پیش‌بینی شده در این پروتکل را به‌اطلاع تمام دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی که ممکن است به‌عضویت این پروتکل درآیند یا عضو آن هستند‌، خواهد رساند.

تگ ها : كنوانسيون ها و مقررات خارجی