مزاياي دور كاری براي سازمانها

مديران منابع انساني با بذل توجه به كار از راه دور مي توانند مزاياي فردي و سازماني زير را به ارمغان آورده و موجبات رضايت كاركنان و مديران را فراهم سازند: 

  • قدرت سازمان ها در انتخاب بهينه نيروي كار افزايش مي يابد.
  • شلوغي بيش از حد محل هاي كار كاهش مي يابد.
  • نياز به ساختمان هاي بزرگ و ادارات عريض و طويل كاهش مي ياب

    تگ ها : مطالب سایت