روش پیمایش

روش پیمایش، یک روش کیفی بوده و نسبت به دیگر روش­ها هزینه­بر و زمان­بر است و بیشتر سعی می­گردد در این روش در کنار دیگر روش­های کمی متناسب، استنباط کارشناسی، انجام مصاحبه، روش دلفی و... کاربرد دارند.

تگ ها : ابزارهای مدیریتی