پیام دکتر طاهر عبدلزاده

برای توصیف ایده پرداز من این جمله را شایسته می دونم :اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود من از همراهی با ایده پرداز به خود می بالم. --- طاهر عبدلزاده (مدیر سامانه بانک اطلاعات ملک بان)

تگ ها : پیام ها